Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2020/2021. õppeaastaks:

 1. Gunay Lezhneva – rühma Lepatriinud vanemate esindaja – hoolekogu esinaine
 2. Anton Danilov – rühma Kiilikesed vanemate esindaja
 3. Tatjana Klementjeva – rühma Sipelgad vanemate esindaja
 4. Aleksandr Tšernossitov – rühma Liblikad vanemate esindaja
 5. Jelena Džalalova – rühma Sajajalgsed vanemate esindaja
 6. Nadežda Safjanova– rühma Jaaniussikesed vanemate esindaja
 7. Darya Pavlova – rühma Tilgakesed vanemate esindaja
 8. Natalia Berzina – rühma Mesimummud vanemate esindaja
 9. Elena Moorast– rühma Sirtsukesed vanemate esindaja
 10. Lianna Bagašvili – rühma Teokesed vanemate esindaja
 11. Ksenija Frolova – rühma Pardipojad vanemate esindaja
 12. Vera Petrova – õpetajate esindajad
 13. Ilja Fjodorov – linna esindaja

 

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

koosseisu kinnitamine 14.10.2020

Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.