Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2018./2019. õppeaastaks:

 1. Maria Koroleva – rühma Lepatriinud vanemate esindaja
 2. Anton Danilov – rühma Kiilikesed vanemate esindaja
 3. Olga Koljuhhina – rühma Sipelgad vanemate esindaja
 4. Ljubov Valberg – rühma Teokesed vanemate esindaja
 5. Valentina Nikitina – rühma Sajajalgsed vanemate esindaja
 6. Olga Põldsaar – rühma Jaaniussikesed vanemate esindaja
 7. Natalia Rudakova – rühma Liblikad vanemate esindaja
 8. Natalia Berzina – rühma Mesimummud vanemate esindaja
 9. Anastassia Ivanova– rühma Sirtsukesed vanemate esindaja
 10. Ksenia Nesterova – rühma Tilgakesed vanemate esindaja
 11. Ksenija Frolova – rühma Pardipojad vanemate esindaja
 12. Vera Ptrova – õpetajate esindajad
 13. Ilja Fjodorov – linna esindaja

Natalja Rudakova on hoolekogu esinaine, Olga Põldsaar – aseesinaine.

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

hoolekogu koosseis 2018

Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.