Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2016./2017. õppeaastaks:

 1. Maria Koroleva – rühma Teokesed vanemate esindaja
 2. Jelena Džalalova – rühma Kiilikesed vanemate esindaja
 3. Julia Braim – rühma Sipelgad vanemate esindaja
 4. Irina Skubi – rühma Sirtsukesed vanemate esindaja
 5. Maria Kirillova – rühma Röövikud vanemate esindaja
 6. Tatjana Afanasjeva – rühma Jaaniussikesed vanemate esindaja
 7. Natalia Rudakova – rühma Liblikad vanemate esindaja
 8. Jekaterina Pilags – rühma Mesumummud vanemate esindaja
 9. Ksenia Ogorodnik – rühma Lepatriinud vanemate esindaja
 10. Marina Oštšepkova – õpetajate esindaja
 11. Ilja Fjodorov – linna esindaja

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.