COVID 19 tõkestamise plaan

Narva Lasteaia Käoke COVID-19 tõkestamise plaan

COVID-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks. Plaani eesmärgiks on koroonaviirusest tingitud mõjude vähendamine ja lasteaia täieliku sulgemise vältimine. Plaani koostamise aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi juhised lasteaedadele COVID– 19 leviku tõkestamiseks.

 1. Narva Lasteaia Käoke kriisimeeskond:

Tatjana Dobroljubova, direktor

Olga Jevgrafova, õppealajuhataja

Svetlana Trizno, majandusjuhataja, töökeskkonnaspetsialist

Ljudmila Tšapkina, terviseedenduse töötaja

Kseniia Prudnikova, töökeskkonnavolinik

 1. Teabevahetuse korraldamine:
  • Teabevahetuseks kasutatakse Narva Lasteaias Käoke kasutuses olevaid kokkulepitud teavitamise kanaleid: ELIIS, lasteaia koduleht, rühma list.
  • Teabevahetust korraldab lasteaia direktor, kes on kommunikatsiooni ja meedia päringute eest vastutav. Direktor koos kriisimeeskonnaga otsustab info liikumise (kellele, millises formaadis ja kes edastab) ning sõnastab põhisõnumid ja tegevusprioriteedid.
  • Infot koostatakse, edastatakse ja vahendatakse lähtudes riiklikest ja Narva linna suunistest.
 2. Koronaviiruse leviku tõkestamise olulised meetmed
  • Lasteaias viibivad vaid terved lapsed ja töötajad. Õpetajatel on õigus saata haigustunnustega laps koju.
  • Kõik vaktsineerimata töötajad kannavad siseruumides maski. Lasteaia üldkasutatavates ruumides, kus ei ole võimalik distantsi hoida, kannavad maski kõik lasteaia töötajad.
  • Iga töötaja peab tõendama oma nakkusohutust. Selleks sobivad: 1. tõend, et töötaja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri ning selest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta 2. tõend, et töötaja on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva 3. tõend, et töötaja on COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning sellest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta 4. tõend, et töötaja on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse, on COVID-19 haiguse läbi põdenud ning diagnosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole määdunud rohkem kui 1 aasta.
  • Vaktsineerimata töötajaid (töötajad, kes ei saa oma nakkusohutust tõendada) testitakse 2 korda nädalas (kiirtestimime). Kiirtestimist korraldab ja viib läbi lasteaia tervishoiutöötaja. Testimise asemel võib töötaja esitada tõendi viiruse läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul või mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse või mitte enam kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti tulemuse juhul, kui see on tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures.
  • Kui töötaja töötab samal ajal mitmes haridusasutuses, tuleb testimise korraldus ja testitulemuse tõendamine iga tööandjaga eraldi kokku leppida.
  • Lasteaias  õppepraktikat sooritatavale isikule rakendatakse samad nõuded nagu lasteaia töötajale.
  • Kvaliteetse siseõhu tagamine reguleeritakse tuulutamisega. Tuulutamisel lähtub lasteaia personal tuulutamise juhendist.
 3. Kätepesu ja desinfitseerimine 
  • Lasteaias on tagatud käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid ning tualettruumid on varustatud piisavas koguses kätepesu vahendiga.
  • Lapsed ja töötajad, kes tulevad lasteaeda, pesevad esimesel võimalusel põhjalikult käed.
  • Käed tuleb pesta sooja voolava vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit.
  • Käed tuleb pesta nõuetekohaselt ja regulaarselt:

–  enne ühiskasutatavasse ruumi sisenemist ja pärast sealt väljumist;

– pärast ühiskasutatavate esemete puudutamist (trepikäsipuu, uksekäepide, mööbel, mängu- ja spordivahendid jm);

–  pärast nuuskamist, köhimist või aevastamist;

–  enne ja pärast söömist;

–  pärast tualetis käimist.

 • Ruumide ning pindade puhastamisel ja desinfitseerimisel lähtutakse Terviseameti juhistest.
 • Igapäevaselt teostatakse rühmaruumides ja üldkasutatavates ruumides märgkoristust ning kaks korda päevas puutepindade (ukselingid, lülitid, käsipuud, tualettruumi sisustus ja pinnad jm) puhastamist ja desinfitseerimist nõuetekohaste puhastus- ja desinfitseerimisvahenditega.
 • Regulaarselt toimub rühma ühiskasutuses olevate mänguasjade ning õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks kasutatavate vahendite puhastamine ja desinfitseerimine.
 1. Lasteaia töökorraldus 
  • Kõikide tegevuste korraldamisel järgitakse nn mullide pühimõtet ehk tegevusi viiakse läbi kindlates ja püsivates rühmakooslustes.
  • Lapsed koos õpetajatega viibivad võimalikult palju õues, rakendatakse õuesõpet.
  • Üritused on korraldatud õues.
  • Välditakse eri rühmade laste ja lasteaia töötajate kokkupuuteid lasteaia ühiskasutatavates ruumides.
  • Huvitegevus viiakse läbi püsivates rühmakooslustes, on lubatud ainult lasteias koosseisu kuuluvate juhendajate poolt juhendatud huvitegevused.
 2. Lapsevanemad ja külalised 
  • Laste vastuvõtmine ja üleandmine toimub õues. Erandjuhtudel lubatakse lasteaia hoonesse sõimelaste vanemaid.
  • Lasteaia  hoonetesse ei ole üldjuhul lubatud kolmandaid isikuid, kes ei viibi hoones õppe- või huvitegevuse eesmärgil, sh lapsevanemaid.
  • Kohtumiste ja koosolekute korraldamisel asutuseväliste inimeste osavõtul eelistatakse virtuaalseid kanaleid.
  • Põhjendatud vajaduse korral võib hoonesse lubada külalisi, kes tõendavad, et on:

–  vaktsineerimiskuuri läbinud või

–  COVID-19 haiguse läbi põdenud.

 1. Töötaja või lapse haigestumine
  • Lasteaias haigestunud töötaja peab koheselt koju minema ja pöörduma perearsti poole. Haigestunud töötaja teavitab esimesel võimalusel haigestumisest juhtkonda.
  • Lasteaias haigestunud lapse vanemaid teavitatakse koheselt ja palutakse lapsele järele tulla.
  • Lasteaiajuht teavitab lapse või töötaja haigestumisest (covid-19) selle rühma lastevanemaid oma lapse terviseseisundi jälgimise eesmärgil. Teavituse koostamisel haigestunule ei viidata – ei mainita haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks
 2. Käitumine lähikontakti korral 
  • Lasteaias toimunud lähikontaktist tuleb esimesel võimalusel teavitada Terviseameti regionaalosakonda, kes annab edasised suunised. Ida regionaalosakond – Marje Muusikus, tel. 5253622, muusikus@terviseamet.ee
  • Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias, ei pea haigustunnusteta lasteaialapsed ja täielikult vaktsineeritud inimesed jääma karantiini ega end ka testima. Lasteaias toimunud lähikontaksti korral saavad lapsed haigustunnuste puudumisel jätkata lasteasutuse õppe-ja kasvatustöös osalemist.
  • Kui laps saab lähikontaktseks väljaspool lasteaeda, peab ta jääma karantiini tavapärases korras.
  • Lähikontaktsena peavad karantiini jääma:
 • COVID-19 haigega kokkupuutunud vaktsineerimata või koroonahaigust põdemata isikud;
 • haigustunnustega inimesed;
 • positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni;
 • inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus.
  • Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta:
 • Lasteaialapsed, kelle lähikontakt toimus lasteaias;
 • inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID-tõend;
 • inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud;
 • inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse;
 • inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud.