Põhimäärus

Põhimäärus

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lasteasutus juhindub käesolevast seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja oma põhimäärusest.

Lasteasutuse põhimääruses märgitakse:
1) lasteasutuse nimetus;
2) lasteasutuse asukoht;
3) lasteasutuse struktuur;
4) hoolekogu ja direktori pädevus;
5) hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus;
6) põhimääruse muutmise kord;
7) lasteasutuse liik;
8) õppe- ja kasvatuskorralduse alused;
9) laste ja vanemate õigused ja kohustused;
10) õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused.

Lasteasutuse põhimääruse kinnitamine ja selle muutmine toimub valla- või linnavolikogu sätestatud korras.

Põhimääruse tekst on kätesaadav järgmisel lingil

https://www.riigiteataja.ee/akt/402032017014