Eestikeelsele haridusele üleminek

Eesmärk eestikeelsele õppele üleminekul on pakkuda kõigile Eesti lastele, olenemata emakeelest, võimalust omandada kvaliteetne eestikeelne haridus. Kõigi Eesti koolide ja lasteaedade üleviimine eesti keelele on laste ja noorte endi huvides, kuna eestikeelne õppetöö aitab lastel ja noortel lõimuda Eesti kultuuri- ja väärtusruumi, nii et nad ei kaota oma identiteeti, kuid laiendavad oma valikuvõimalusi. Ühtne eestikeelne haridusruum annab kõigile lastele ja noortele paremad võimalused edasi õppimiseks ning meelepärase töö ja tegevuse leidmisel tulevikus. Eestikeelne haridus toetab Eesti riigiidentiteedi kujunemist, suurendab ühiskonna sidusust ning vähendab nii hariduslikku kui ka sotsiaalmajanduslikku segregatsiooni.

1.09.2024 algab senistes n-ö venekeelsetes koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides järkjärguline üleminek eestikeelsele õppele, mis peaks eeldatavasti lõpule jõudma 2030. aastal. Esimestena lähevad eestikeelsele õppele üle koolieelsed lasteasutused tervikuna ja üldhariduskoolide 1. ja 4. klassid.

Meie lasteaed on üleminekuks aktiivses ettevalmistusfaasis: meie õpetajad õpivad keelekursustel, eesti keele õpetajate töörühm tegeleb metoodiliste materjalide ja tulevaste tegevuskavade väljatöötamisega, lasteaed soetab uusi vahendeid, raamatuid ja mänge eesti keele õppe tõhustamiseks ja mitmekesistamiseks. Seega, alates 01.09.2024.a  pakume lastele kvaliteetset kaasaaegset eestikeelset haridust!

2023/2024. õa tegevused eestikeelsele õppele üleminekuks ettevalmistamiseks (väljavõte eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskavast)

Tegevus Tähtajad Vastutav Partnerid

 

Eestvedamine ja juhtimine
1.     Eestikeelesele õppele üleminekut toetavate tegevuste planeerimine September-jaanuar Direktor Õppealajuhataja, töörühm
2.     Lasteaia dokumentide üle vaatamine ja vajadusel täiendamine Õa jooksul Direktor Õppealajuhataja, töörühm
3.     Lasteaia eestikeelsele õppele üleminekuks valmisoleku analüüsimine September, veebruar, juuni Direktor Õppealajuhataja
4.     Eestikeelsele õppele ülemineku kava koostamine Detsember-jaanuar Direktor Õppealajuhataja, töörühm
5.     Ülemineku nõustaja kutsumine Veebruar Direktor Nõustaja
6.     Metoodilise nõustamise korraldamine (EKI)

 

Kevad Direktor EKI
Personalijuhtimine
7.     Personali eesti keele oskuse kaardistamine, analüüsimine September, veebruar, juuni Direktor Õppealajuhataja
8.     Personali valmiduse üleminekuks eestikeelsele õppele hindamine (sh ka keeletase, haridus, metoodiline ettevalmistus) Õa jooksul Direktor Õppealajuhataja
9.     Personali eesti keele oskuse toetamine, eesti keele taseme tõstmiseks vajalike tegevuste planeerimine Õa jooksul Direktor Õppealajuhataja
10.  Personali eesti keele oskuse täiendamine läbi erinevates eestikeelsetes üritustes (koolitused, õppereisid, õpiränded) osalemise Õa jooksul Direktor Õppealajuhataja, koolitusfirmad, asutused
11.  Pedagoogide eestikeelsetesse lasteaedadesse õpirännete korraldamine Õa jooksul Direktor Õppealajuhataja, partner lasteaiad, EKI
12.  Eestikeelsele õppele üleminekut toetavate ja ettevalmistavate metoodiliste koolituste korraldamine

 

Õa jooksul Direktor Õppealajuhataja, ülikoolid, EKI
Koostöö huvigruppidega
13.  Koostöö erinevate lasteaedadega personali ja laste eesti keele õppimise ja õpetamise osas Õa jooksul Direktor Õppealajuhataja, õpetajad, partner lasteaiad
14.  Koostöö eestikeelsete lasteaedadega pedagoogide õpirännete korraldamise küsimustes Õa jooksul Direktor Partner lasteaiad
15.  Lastevanemate nõustamine seoses eestikeelsele õppele ülemineku protsessi korraldamise ja ettevalmistamisega Õa jooksul Direktor Õppealajuhataja, õpetajad
16.  Eestikeelsete teatritega koostöö (etendused eesti keeles laste jaoks) Õa jooksul Õppealajuhataja Teatrid
Ressursside juhtimine
17.  Lisaressursside otsimine personali eesti keele oskuse täiendamiseks Õa jooksul Direktor Töötukassa, EKI
Õppe-ja kasvatustegevus
18.  Õppekava üle vaatamine, vajadusel muutmine, täiendamine Õa jooksul Direktor Õppealajuhataja, töörühm
19.  Eestikeelsete õppematerjalide soetamine Õa jooksul Direktor Õppealajuhataja, õpetajad
20.  Eestikeelsete õppematerjalide loomine (sh ka sõnavara raamatud) Õa jooksul Õppealajuhataja Õppealajuhataja, õpetajad
21.  Eesti keeles toimuvate ürituste osakaalu suurendamine (teatri etendused, peod, õppekäigud jt) Õa jooksul Õppealajuhataja Õpetajad
22.  Laste eesti keele oskuse toetamine erinevate projektide kaudu (e-twinning, Roheline Kool jt) Õa jooksul Õppealajuhataja Õpetajad
Koostöö pidajaga
23.  Narva linna poolt korraldatavatel eesti keele kursustel osalemine Õa jooksul Direktor Õpetajad, Kultuuriosakond
24.  LAK-õppe kuus osalemine Aprill Õppealajuhataja Õpetajad, Kultuuriosakond
25.  Infopäevadel, õppereisidel osalemine Õa jooksul Direktor Õppealajuhataja, Kultuuriosakond

 

Lisainfot: https://www.hm.ee/uleminek