Arengukava

Narva Lasteaia Käoke arengukava 2021-2026

(Kaoke ak 2021-2026)

Narva Lasteaia Käoke arengukava aastateks 2021-2026 on dokument, mis määrab lasteaia töö põhisuundi ja tegevuskava lähimaks viieks aastaks ning samuti arengukava uuendamise korda. Narva Lasteaia Käoke arengukava juhindub Koolieelse lasteasutuse seadusest, Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, Narva Lasteaia Käoke põhimäärusest ja Narva Lasteaia Käoke õppekavast.

Arengukava töötas välja lasteaias moodustatud töörühm, kuhu kuulusid lasteaia personali ja hoolekogu esindajad. Arengukava koostamisel arvesse on võetud lasteaia sisehindamise andmed. Meetoditena kasutati küsimustikke, suulisi vestlusi, arenguvestlusi töötajate ja lastevanematega. Viidi läbi ka sisehindamist, mille tulemusena selgusid lasteaia edukaks tööks vajalikud eeldused ja võimalused, aga samuti nõrgad küljed ja ohud.

Arengukava oli kehtestatud Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja 26. jaanuar 2t021 tr 1.1-8/830 (arengukava kehtestamine kk )

Missioon: Rakendades kaasaegse õpikäsituse põhimõtteid oleme perede toetajad ja laste arengu suunajad. Oleme lasteaed, kus lapsed mängivad, õpivad, jalutavad ja uurivad.

Visioon: Turvaline, uuenduslik, inspireeriv lasteaed, kus on kõigile koos hea ja huvitav olla.

Meie väärtused:

Me teeme koostööd ja töötame meeskonnas,

Me hoolime ja usaldame teineteist.

Küll turvalisus, loodus meile tähtsad,

Me toetame loovust, julgust, sallivust.

Me mängime ja avastame õues,

Me uurime ja õpime kõik koos.

Lasteaia moto:

Positiivse M.Õ.J.U. all!