Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2023/2024. õppeaastaks:

 1. Kristina Rudenko – rühma Teokesed vanemate esindaja
 2. Kseniia Prudnikova – rühma Kiilikesed vanemate esindaja
 3. Helle Razumeeva – rühma Sipelgad vanemate esindaja
 4. Anastassia Kuklina – rühma Lepatriinud vanemate esindaja
 5. Julia Tokareva – rühma Sirtsukesed vanemate esindaja
 6. Julia Burkina – rühma Sajajalgsed vanemate esindaja
 7. Julia Rafiyeva – rühma Jaaniussikesed vanemate esindaja
 8. Aleksandr Tšernossitov – rühma Liblikad vanemate esindaja
 9. Elena Lebedeva – rühma Putukad vanemate esindaja
 10. Irina Alba – rühma Mesimummud vanemate esindaja
 11. Alyona Nikandrova – rühma Põrnikad vanemate esindaja
 12. Anna Topkin – rühma Ämblikud vanemate esindaja
 13. Maria Beyu – õpetajate esindaja
 14. Dmitri Djakov – Narva linna esindaja

 Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

koosseis hoolekogu koosseis 11.10.23

 

Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.