Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2022/2023. õppeaastaks:

 1. Anna Gerasjova – rühma Sajajalgsed vanemate esindaja
 2. Kseniia Prudnikova – rühma Kiilikesed vanemate esindaja
 3. Evgeniya Terehhova – rühma Sipelgad vanemate esindaja
 4. Anastassia Kuklina – rühma Liblikad vanemate esindaja
 5. Alyona Nikandrova – rühma Põrnikad vanemate esindaja
 6. Jelizaveta Moltšanova– rühma Jaaniussikesed vanemate esindaja
 7. Ksenia Nesterova – rühma Putukad vanemate esindaja
 8. Irina Alba – rühma Mesimummud vanemate esindaja
 9. Kristina Rudenko– rühma Sirtsukesed vanemate esindaja
 10. Lianna Bagašvili – rühma Teokesed vanemate esindaja
 11. Vera Petrova – õpetajate esindajad
 12. Aleksandr Tšernossitov – linna esindaja

 

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

koosseis hoolekogu koosseis 12.10.21

Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.