Keskkonnaülevaatuse analüüs

2022/2023. õa

Keskkonnaülevaatuse analüüsi kokkuvõte

Ressursside tarbimine

2022.aasta 2023.aasta Märkused
Elekter 1844,48 kw 1505,47 kw elektrieneergia tarbimine on vähenenud, kuna oli teostatud vanade valgustite vahetus LED valgustite vastu. Esimese korruse koridosris paigaldati automaatvalgustus.
Vesi 1647,28 m³ 1962,51 m³ veetarbimine on kasvanud, kuna rühmade arv ja laste arv on lasteaias suurenenud (2022.a – 187 last, 2023.a – 214 last).
Küte 539,51 mg/b 485,5 mg/b Soojuskadu on vähenenud, kuna mõnedes rühmades vahetati radiaatorid.
Jäätmed viime ära 3 korda nädalas viime ära 1 kord nädalas Sorteerime biojäätmeid eraldi konteinerisse.

Keskkonnaülevaatuse analüüsi kokkuvõte

2022/2023. õppeaasta kevadel oli korraldatud keskkonnaülevaatuse analüüs. Olid koostatud temaatilised küsitlused huvigruppide jaoks: töötajad, lapsed, lapsevanemad.

Küsitluste lingid:

Ankeet lastele:

https://kaoke.ee/wp-content/uploads/2023/03/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-1-1.docx

Ankeet töötajatele:

https://docs.google.com/forms/d/1Ig6oRC_rdGKS0gh5KqkZrTHC59H_aBzSTOp4X8qqbR0/edit

Ankeet lastevanematele: 

https://docs.google.com/forms/d/1fLkTfmKipkKiDLFfGfTTrBrcMh48lGO4HZyCgBUiUqE/edit

Küsitluses võtsid osa töötajatest 34 inimest, lastevanematest – 51 inimest ning lastest – 39 last (2 rühma. 6 -7.a. lapsed)

1. Info, teavitamine ja kaasamine

Kas kõigil on teada, et lasteaed on liitunud programmiga „Roheline Kool“?
97,1% küsitluses osalenud töötajatest (34 in.) on teadlikud sellest, et lasteaed osaleb programmis. Juba teine aasta tegutseb töörühm „Roheline Kool“, kuhu kuuluvad nii pedagoogiline kui ka tehniline personal. Lasteaia koduleheküljel on info programmi kohta, samas on olemas ka stend, kus on peegeldatud kogu Rohelise Kooli tegevus. 78,4% vastanutest lapsevanematest on teadlikud programmist ning 54,7% vastanutest teab Rohelise Kooli põhimõtteid.
100% küsitluses osalenud lastest (2 vanemat rühma – 40 last) on teadlikud, et lasteaed osaleb Rohelise Kooli programmis.
Kas kõigil on teada, kust saab leida informatsiooni Rohelisest Koolist?
Küsitluses osalejad vastasid, et teavad kust võtta informatsiooni Rohelise Kooli tegevustest. 100% töötajatest vastasid, et võtavad info lasteaia koduleheküljelt. 70,6% vastanutest kasutavad Rohelise Kooli blogi, 52,9% vaatavad selleks lasteaia facebooki lehe. Lasteaia töötajatel on võimalus osaleda töörühma koosolekutel, Rohelise Kooli programmi tegevustest ja üritustest räägitakse igakuiselt infokoosolekutel.
Koosolekutel jutustavad õpetajad lapsevanematele programmist ja laste tegevustest programmi raames. ELIIS-süsteemis kajastatakse Rohelise Kooli tegevused. Lasteaias on Rohelise Kooli blogi, kust saab informatsiooni võtta. Meedias on ilmunud info meie keskkonnasõbraliku tegevuse kohta: lasteaia e-koduleht, lasteaia FB, rohelise kooli blogi, artikel Narva metoodiliste ühingute lehel (narvaharidus.edu.ee), Rahvusvahelisel konverentsil Jõgevamaal.
Kuidas erinevad huvigruppid (lapsed, töötajad, lapsevanemad) on mõistnud, et väärtustame keskkonnahoidu?
Töötajad olid kaasatud otsusesse liituda Rohelise Kooli programmiga: olid korraldatud infokoosolekud nii pedagoogilise kui ka tehnilise personali jaoks, kus arutleti liitumise programmiga. Igal töötajal on võimalus osaleda töörühma “Roheline Kool” töös kas liikmena või tavalise osalejana. Lapsevanemad on informeeritud ja kaasatud tegevustesse, nad saavad info rühmaõpetajate kaudu. Lasteaia territooriumil on aiamaa, kus me kasvatame kartulit, porgandit, salatit, sibulat ja muud asju, kõik seda märkavad lapsevanemad, viibides lasteaias.
Lapsed on põhitegelased. Nad on kaasatud igasse tegevusesse: sorteerivad prügi, kasvatavad aias taimi ja juurvilju, taaskasutavad paberit ja asju, mida saab veel kord kasutada, meisterdavad taaskasutusmaterjalidest, osalevad keskkonnasõbralikes üritustes: Maailmakoristuspäev, Sooja kampsunipäev, Digikoristuse nädal, Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal…
Kokkuvõte: Informatsioon lasteaia Rohelise Kooli tegevustest on saadaval lasteaia e-leheküljel, facebookis ja Rohelise Kooli blogis. Lapsed on kaasatud tegevusesse väga aktiivselt ja nende informeeritus on kõrge. Lapsevanemate teadlikkust tuleb arendada tegevustesse kaasamise kaudu.
Ettepanekud: Rohelise Kooli stendi loomine, kus hakkame peegaldama oma tegevusi programmi raames. Lapsevanemate kaasamine tegevustesse: koristustööd, korjamise aktsioonid (nt. Heas seisundis vanad mänguasjad ja riided), ökoloogilised aktsioonid (nt. autovaba päevad, lindude toitmine, uute puude istutamine…).

2. Prügi ja jäätmed

Kas lasteaia ruumides ja õuealal on puhas?
100% vastanutest töötajatest tõid esile, et lasteaia ruumides ja õuealal on puhas. 100% vastanutest lapsevanematest on nõus sellega, et lasteaia ruumid ja õueala on puhtad. Laste anketide analüüs näitas ka, et 100% küsitletutest lapsed peavad puhtaks lasteaia õueala ja ruume.
54% küsitluses osalejatest märkas, et lasteaia territooriumil ja ruumides on piisav arv prügikaste ja nende paigaldus on nii lastele, töötajatele kui ka lastevanematele mugav, 41% oli osaliselt nõus prügikastide kättesaadavusega.
Kokkuvõte: Lasteaia korrashoiu eest vastutab majahoidja, kes igapäevaselt jälgib õueala ja lasteaia trepikodade puhtust. Lasteaed sorteerib prügi ja jäätmete kogunemiseks on paigaldatud nõuetekohaselt markeeritud ja korralikult suletud prügikonteinerid. Lasteaia ruumide puhtuse eest vastutavad koristajad ja õpetajaabid. Puhtuse hoidmine on igapäevane ja kinnitatud graafiku järgi. Kõik töötajad ja lapsed on kaasatud prügi sorteerimisesse ja igasse rühma on pandud prügi sorteerimise konteinerid.
Ettepanekud: Tulemuste analüüs näitab, et Rohelise Kooli liikmetele koostöös majandusalajuhatajaga, tuleb arutada lasteaia prügikastide ja konteinerite arvu ja nende paigalduskohti.
Meie perekond sorteerib prügi.
Ankeetide tulemuste alusel saime teada, et 47,1% lastevanematest sorteerib prügi ka kodus, 51% vastanutest sorteerib osaliselt.
Kokkuvõte: Rohelise Kooli programmiga liitudes alustasime rääkima lastega prügi sorteerimise ja jäätmete vähendamise tähtsusest. Samas, koosolekutel rääkisime ka lastevanematele meie põhimõtetest ning palusime kodus neid põhimõtteid järgima.
Ettepanekud: õpitubade ja seminaride korraldamine, õppematerjali jagamine, infotahvlite kujundamine.

Mina tean miks prügi sorteerimine ja jäätmete vähendamine on olulised.
Lapsed, lasteaia töötajad ja lastevanemad peavad oluliseks prügi sorteerimise ja jäätmete vähendamise teemat. 91,2% küsitletud töötajatest pooldavad prügi vähendamise teemat. Lastevanematest on 82,4% on nõus sellega, et jäätmete vähendamise teema on oluline.
Kokkuvõte: ankeetide tulemused näitavad, et kõik küsitletud osapooled on ühel meel ning mõistavad prügi sorteerimise ja jäätmete vähendamise tähtsust.

3. Ressurssid: Elekter, Vesi, Küte, Transport

Mina kasutan ressursse (elekter, vesi, küte) mõistlikult.
Suurem osa küsitluses osalenutest vastas väitele positiivselt. 90,2% lastevanematest, 97,1% töötajatest ja 93% lastest kasutavad elektrit mõistlikult: lülitavad valgust välja, ei lülita valgust sisse, kui piisab päevavalgust, panevad tähele, kui valgustus põleb, aga kedagi pole. 51% lastevanematest ja 70,6% töötajatest võtavad elektrijuhtmeid pistikupesast välja. Mõistlikult kasutavad vett (s.t. ei lase vett pidevalt voolata) 70,6 % lastevanematest ja 70,6% töötajatest ning 100% lastest keerab kraani kinni, kui märkab, et vesi voolab.
Kokkuvõte: ankeetide põhjal saab öelda, et lasteaia töötajad, lastevanemad ja lapsed püüavad märgata ressursside sihitut kasutamist ning parandada olukorda.
Ettepanekud: kaaluda automaatvalgustuse paigaldamise võimalust lasteaia koridoridesse.
Ressurside mõistlik kasutamine kui õppeteema.
Küsisime töötajate ja lastevanemate käest, kas nad on teadlikud sellest, et lapsed tutvuvad lasteaias teemaga „Ressursside mõistlik kasutamine“? Suurem osa töötajates on teadlikud sellest (54%), lastevanemate vastused jagunesid, aga suuremal osal on raske vastata.
Ettepanekud: infotahvlide ja projektitegevuse abil teadlikkust tõsta.
Millega sa tulid lasteaeda?
Sellele küsimusele vastates, jagunesid nii töötajad, lastevanemad kui ka lapsed. Suurem osa lastevanematest tuleb lasteaeda jala (66,7%), teine osa tulevad autoga (33,3%) ja 7% vastanutest kasutavad ühistransporti (sh. töötajad). Peaaegu kõik lastevanemad seiskavad auto mootori lasteaia parklas (90,2%), kui tulevad autoga.

4. Elurikkus ja loodus (õueala)

Meie lasteaias on rajatud aed- ja köögiviljapeenrad, et lapsed näeksid, kuidas toidutaimed kasvavad ja saaksid õppida lihtsamaid aiatöid.
Kas sa tead, et lasteaias on rajatud aed, kus saab taimi, aed- ja köögivilju kasvatada?
97,1% töötajatest on teadlikud sellest, et lasteaias on peenramaa ja seda kasutatakse avastus- ja õppetegevustes. 72,5% lastevanematest on teadlikud sellest ja toetavad lasteaia tegevusi selles valdkonnas: toovad seemneid, osalevad talgupäevadel. 100% lastest teavad rajatud aiast ja meelega osalevad tegevustes.
Kokkuvõte: aia rajamine toetab Rohelise Kooli programmi tegevusi ning pakub erinevaid võimalusi tegevuste mitmekesistamiseks.
Kas lasteaia õueala annab võimaluse loodusega tutvuda, turvaliselt liikuda ja ümbritsevat maailma avastada?
Suurem osa lastevanematest hindavad kõrgelt lasteaia territooriumit ja neid võimalusi, mida ta pakub: peenramaa, spordi- ja mänguvahendid, putukahotell, õuesõppeala, niitmata rohuala. 100% lastest tunneb huvi lasteaia õuealal viibimise vastu ning aktiivselt osalevad korraldatud ja vabategevustes. 96,1% lastevanematest teab, et lasteaia õueala pakub lastele võimalust loodusrikkust avastada.
Kas sa tead, et Käoke õppetegevuse põhisuund on õuesõpe?
66,7% lastevanematest teab, et lasteaia põhisuund õuesõpe, teab õueõppe põhimõtetest ja tegevustest. 100% töötajatest on teadlikud lasteaia põhisuunast. 100% lastest teab, et õuesõppe tegevused toimuvad regulaarselt.
Kokkuvõte: õuesõpe on üks lasteaia õppekava valdkondadest. Kõik pedagoogid on koolitatud õuesõppe valdkonnas ning pidevalt korraldavad õppetegevusi õues. Lapsed veedavad palju aega värskes õhus, liiguvad palju, avastavad maailma.

5. Heaolu ja tervis

Kas laps tunneb end lasteaias mugavalt?
88,2% lastevanematest vastasid, et lapsed tunnevad lasteaias täiesti mugavalt, 100% vastanutest lastest märkisid, et tunnevad end lasteaias mugavalt ja 94,1% töötajatest märkisid, et lapsed tunnevad end mugavalt.
Kas lasteaias on füüsiliselt ja psühholoogiliselt turvaline keskkond?
76,5% vastanutest lastevanematest tunnevad, et lasteaias on füüsiliselt ja psühholoogiliselt turvaline keskkond. 100% lastest märkisid, et tunnevad end lasteaias turvaliselt.
Kas lasteaias on tervislik ja mitmekesine menüü?
97,3% küstluses osalenutest on nõus sellega, et lasteaia menüü on tervislik ja mitmekesine. Toit meeldib lastele.
Kokkuvõte: lasteaed pakub tasakaalustatud toitu, sh ka igapäevast puu- ja juurviljade vajadust. Juba teine aasta tegutseb lasteaias Taimse Teisipäeva programm, mille raames pakume lastele igal teispäeval taimetoitu.