Erivajadustega laste toetamine

Erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus

Erivajadusega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas või rühma tegevuskavas.

Lasteaed toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret lapsele oma keele ja kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel.

Erivajadusega lapse, sealhulgas andeka lapse, arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab lasteasutuse direktor. Töö eesmärk on lapse arengu igakülgne toetamine.

Töö erivajadustega lastega lähtub:

  • Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuetest.
  • Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.
  • Narva lasteaia Käoke õppekavast.

Erivajaduste märkamine

  • Õppeaasta alguses selgitab õpetaja välja oma rühmas erivajadustega laste olemasolu laste arengut ja käitumist jälgides.
  • Logopeed kontrollib uue õppeaasta alguses kõikide 3-7 aastaste laste kõnet, määratleb kõnepuude ja esitab kõnekorrektsiooni vajavate laste nimekirja direktorile kinnitamiseks. Logopeed informeerib lapsevanemaid,  rühma õpetajaid ja teeb sissekande logopeedi päevikusse.
  • Logopeedilist abi saavatele lastele koostab logopeed kõnekaardi.

Erivajadustega laste arengu toetamise korraldus ja tugiteenuste rakendamine

Erivajadustega lapsega tehtav töö lähtub konkreetse lapse erivajadustest ja arengutasemest. Sellest lähtuvalt viiakse läbi rühma nädalakava alusel kohandatud tegevusi (lihtsustatud või keerulisemad ülesanded) või individuaalseid tegevusi. Vajaduse korral koostatakse indviduaalne arenduskava (IAK).

Individuaalse arenduskava koostamine on meeskonnatöö, millest võtavad osa rühmaõpetajad ja lapsevanemad. Vajaduse korral kaasatakse õpetajate abid, lasteaia logopeed, muusikaõpetaja, liikumisõpetajad, tervishoiutöötaja.

Direktori käskkirjaga määratakse lasteaia HEV- lastega töö koordinaator (lasteaia logopeed).

Logopeedilist abi vajavate lastega viib lasteaia logopeed läbi  kõneravi tunde.

Laste erivajaduste väljaselgitamine toimub arengu hindamise tulemuste alusel.

Laste andmed, kellele osutatakse logopeediline  abi  ja need, kellel on individuaalne arenduskava kantakse EHISesse.

Igal kõnehäiretega lapsel, kellele osutatakse logopeediline abi, on individuaalne õppekava (koostab logopeed).