Kodukord

NARVA LASTEAED KÄOKE

                              KODUKORD                           

 1. Üldsätted
 • Kodukord lähtub haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, lastekaitse seadusest, rahvatervise seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, haldusmenetluse seadusest ja nendest tulenevatest lasteaia tegevust korraldavatest õigusaktidest, Narva linna koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrast.
 • Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel ja paberkandjal lasteaia infostendil.
 • Kodukord on lapsevanematele, lastele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
 • Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 6.30-18.30. Hommikusel ja õhtusel ajal võivad lasteaias olla valverühmad. Lasteaed on riigipühadel suletud.
 • Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel ja õpetajate haigestumisel).
 • Suveperioodil võib lasteaed olla ajutiselt suletud kuni üks kuu. Vajadusel on lapsele kindlustatud koht teises lasteaias.
 • Lasteaed teeb koostööd Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga ja teiste õppeasutustega. Praktikantidest teavitatakse lapsevanemaid, uuringute läbiviimiseks küsitakse lapsevanemate nõusolekut.

2. Lapse õigused

 • Lapsel on õigus eakohasele, võimetest ja vajadustest lähtuvale õppekasvatustegevusele ja pedagoogide ning neid abistavate töötajate igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.
 • Lapsel on õigus tema arengut toetavale ohutule keskkonnale ja päevakavale, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed ja hariduslikud vajadused on rahuldatud.
 • Lapsel on õigus teha valikuid ja saada tagasisidet oma tegevuse tulemuse kohta.

 3Lapse kohustused

 • Lapsel on kohustus eakaaslaste ja täiskasvanutega lugupidavalt käituda ning järgida lasteaias, rühmas kokkulepitud reegleid.

4. Lapsevanema õigused

 • Lapsevanemal on õigus kokkuleppel rühma õpetajatega viibida lasteaiarühmas koos lapsega kohanemisperioodi esimestel päevadel.
 • Lapsevanemal on õigus saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes, selleks eelnevalt kokku leppides rühma õpetaja, logopeedi või juhtkonna esindajaga.
 • Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteasutuse õppekavaga ning rühma tegevus- ja päevakavaga.
 • Lapsevanemal on õigus olla valitud hoolekogu liikmeks.
 • Lapsevanemal on õigus algatada koostöös rühma õpetajate ning logopeediga lapsele individuaalse arengukava koostamist.
 • Lapsevanemal on õigus saada teavet e- lahenduse kaudu või lapsevanema soovil paberkandjal lasteasutuse direktorilt ja töötajatelt lasteasutuse töökorralduse ning õppe- ja kasvatustegevuse, toidukulu, lapsevanema poolt kaetava osa ja selle kehtestamise aluste, lasteasutuse kodukorra ning muu info kohta, mis on seotud koha kasutamisega lasteasutuses.
 • Lapsevanemal on õigus teha ettepanekuid ja avaldada arvamust lasteaia või rühma tegevuse paremaks korraldamiseks ja laste turvalisuse tagamiseks rühma esindajale hoolekogus, rühma õpetajale või direktorile.
 • Lapsevanematel (nii emal, kui isal) on võrdsed õigused. Kui lapsevanemal on vanema õigused ära võetud, siis peab olema vastav kohtuotsus. Kui vanema õigused ei ole ära võetud, siis vanemal on õigus last lasteaiast ära võtta.

5. Lapsevanema kohustused

 • Lapsevanem loob lapsele soodsaid tingimusi arenemiseks ja alushariduse omandamiseks, peab kinni lasteasutuse päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.
 • Lapsevanem suhtleb viisakalt ja lugupidavalt lasteasutuse töötajate, teiste lapsevanemate ja lastega.
 • Lapsevanemal on kohustus osaleda arenguvestlustel.
 • Lapsevanem toob lapse lasteasutusse isiklikult ja viib lapse sealt ka isiklikult ära, v.a kui õpetajaga on teisiti kokku lepitud.
 • Lapse toomisel lasteasutusse peab vanem või tema esindaja andma lapse vahetult üle rühma töötajale.
 • Lapsevanem tasub koha kasutamise eest kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi kohatasu) jooksva kuu 20. kuupäevaks. Kohatasu juurde lisandub ka toidukulu.
 • Lapsevanem peab teavitama lasteasutust (rühma õpetajaid, vajadusel direktorit) lapse erivajadustest (tingimustele, keskkonnale), sealhulgas käitumishäiretest ja terviseseisundist, mis vajab õpetaja pidevat tähelepanu. Last kasvatav isik on kohustatud lapse abivajaduse (sh erivajaduse) ilmnemisel otsima abi ja vajaduse korral tegema koostööd erispetsialistidega.
 • Lapsevanem peab teavitama lasteasutust, kui lapsel on diagnoositud nakkushaigus, millega võib kaasneda teiste laste haigestumine.
 • Lapsevanem hoiab lasteasutuse kasutuses olevat vara.
 • Oma auto parkimisel lasteaia juures arvestab lapsevanem, et juurdepääs lasteaia territooriumile teenindava transpordi jaoks peab olema vaba. Sissepääs lasteaia territooriumile on lastevanemate autodele keelatud.

6.  Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

 • Laps tuleb tuua lasteaeda õigeaegselt – kui laps sööb hommikueinet, siis vähemalt 10 minutit enne söögi algust ning kui laps ei söö hommikueinet, siis hiljemalt 8.45 (9.00-st algavad õppetegevused).
 • Lapse puudumajäämisest teavitab lapsevanem rühma õpetajat või tervishoiutöötajat kas telefonil 3543949 või e-posti aadressil (kaoke38@mail.ru).
 • Lapsega kojuminekul tuleb lapsevanemal veenduda, et õpetaja või teda asendav töötaja on lapse lahkumist märganud.
 • Kui lapsele tuleb järele rühma personalile võõras isik, tuleb sellest eelnevalt teavitada õpetajat. Võõrale isikule last üle ei anta.
 • Kui erandjuhul lapse lasteaeda toob või võtab lasteaiast ära alaealine pereliige, peab lapsevanem kirjutama vastava avalduse lasteaia direktori nimele. Sel juhul vastutab lapsevanem täielikult oma alaealiste laste elu ja ohutuse eest sh kui tekib ohtlik olukord ning ei pane vastutust lasteaiale.
 • Last ei anta üle alkoholi- või narkojoobe tunnustega inimesele.
 • Kategooriliselt on keelatud lapse lasteaeda tulek või lasteaiast lahkumine ilma täiskasvanuta.
 • Kui lapsele ei ole kella 18.30-ks järele tuldud, püüab õpetaja lapse vanematega telefoni teel kontakti saada. Kui see ei õnnestu, teavitab õpetaja politseid lasteasutusse jäetud lapsest. Edasi toimitakse politsei korralduste järgi. Kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt üle kolme korra aastas, siis teavitab lasteasutus tekkinud olukorrast lastekaitse spetsialisti.

7. Lapse riietus ja hügieen

 • Lapsel peab olema kapis isiklik kamm ja pabertaskuräti
 • Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega.
 • Lapsed viibivad õues 1-2 korda päevas. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist). Madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.
 • Lapsel peavad olema puhtad, aastaajale ja õhutemperatuurile vastavad, mugavad riided ja jalanõud, millega laps saab kergesti hakkama. Õues mängimiseks on soovitav ilmastikukindel ja kergesti puhastatav riietus, et lastel oleks võimalik iga ilmaga viibida värskes õhus. Jahedamal perioodil anda kaasa õuekindad, soovitavalt labakindad. Sõrmikud võib anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
 • Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest.
 • Tagavarariideid tuleb hoida kotikeses, mida saab riputada nagisse.
 • Võimlemisriided on T- särk ja lühikesed püksid. Võimlemisriideid hoitakse eraldi kotikeses.
 • Toas on vajalikud tugeva tallaga vahetusjalanõud, mis ei jäta põrandale jooni ja mille jalga paneku ning jalast äravõtmisega laps ise hakkama saab.
 • Kui laps tuleb lasteaeda riiete või jalanõudega, mida ei tohi lasteaia päeva jooksul kasutada, siis tuleb need asjad panna eraldi kotti ja informeerida sellest õpetajat.
 • Lapse riidekapi korrashoiu eest vastutab lapsevanem.
 • Lapsevanem vastutab selle eest, et riiete detailid on ohutud laste elu ja tervise jaoks (sh ka kõrvarõngad, kaelaketid, pikad sallid, nöörid, paelad jne.)

8. Söömine ja laste sünnipäevad

 • Lapsel on tagatud 3 toidukorda päevas: hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode. Vanemal on võimalik toidukorrast loobuda, kui ta teatab sellest lasteaia tervishoiutöötajat või rühmaõpetajat vahemalt üks päev enne kuni kella 10-00.
 • Lapse allergilisusest mõne toiduaine suhtes tuleb teavitada lasteaia tervishoiutöötajat ja õpetajat kirjalikult koheselt toiduallergia ilmnemisel, et rühma õpetaja (asendaja) saaksid sellega toidukordade ajal arvestada.
 • Nädala menüüga on võimalik tutvuda rühma stendil ja lasteaia kodulehel.
 • Laste sünnipäeva tähistamises lepivad kokku lapsevanemad koostöös rühma õpetajatega.

 9. Toiduraha ja lasteaiatasu maksmine

 • Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel, eeldusel, et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.
 • Lapse puudumisest tuleb teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 10:00-ks telefoni teel (3543949) või e-kirjaga (kaoke38@mail.ru). Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb vanemal tasuda puudutud päeva toidukordade eest.
 • Lasteaiatasu arve edastatakse paberkandjal rühma õpetaja poolt.
 • Kui lapsevanem ei maksnud õigeaegselt lasteaiatasu (jooksva kuu 20.kuupäevaks), siis peab ta pöörduma lasteaia direktori poole kirjaliku avaldusega võla maksmise graafiku koostamisest. Direktoril on õigus välja arvata last lasteaia nimekirjast ilma lapsevanema avalduseta, kui arve ei ole õigeaegselt makstud ning tekib võlg (16.05.2012 määrus nr 442 § 6 p 4 (1) “Narva Linna Koolieelsesse munitsipaallasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”).

10. Mäng ja õppimine

 • Lapsevanem vastutab lapse kasvatamise ja õpetamise eest: annab üle pere väärtusi läbi traditsioonide, kujundab tervisliku eluviisi harjumusi ning üldpädevusi (iseteenindus, sotsiaalsed, mängulised, töö- ja õpioskused), annab terviklikku ülevaadet ümbritsevast maailmast, avardab lapse silmaringi.
 • Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ning lasteaia õppekava alusel toetab lasteaia personal perekonda igakülgselt arenenud laste kasvatamisel.
 • Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele, kui mänguasi on puhas, ilma väikeste ja ohtlike detailideta.
 • Kui lapsevanem lubab lapsele oma mänguasju lasteaeda tuua, on lapsevanem ja laps nõus mõtega, et „mina või minu laps ei kurvasta, kui sellega mängivad ka teised lapsed või kui see läheb katki“.
 • Rühma töötajad ja lasteaed ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või katkiminemise eest. Samuti ei vastuta lasteaed kaasa toodud vankrite, tõukerataste, jalgrataste, kelkude kaotamise või katkiminemise eest.
 • Kui selgub, et laps võttis koju lasteaia või teise lapse mänguasja, peab selle viivitamatult tagastama, seletades lapsele, miks ei tohi võõrast asja endale võtta.
 • Lasteaed korraldab laste jaoks tasulisi väljasõite muuseumisse ja loodusesse ja muid üritusi nagu näiteks ekskursioone ja teatrietendusi. Toimuvast üritusest annavad lastevanematele teada rühmaõpetajad ning info pannakse ka lasteaia koduleheküljele.
 • Kõik tasulised üritused, mis on lastevanemate poolt finantseeritavad, on vabatahtlikud. Lapsevanemal on õigus loobuda oma lapse osavõtust tasulisest üritusest, andes sellest teada rühmaõpetajale. Sel juhul lapsele kindlustatakse koht teises rühmas ürituse läbiviimise ajaks.

11. Puhkeaeg

 • Laps vajab puhkeaega. Laste päevane puhkeaeg on aiarühmades ajavahemikus 13.00-15.00, sõimerühmades – 12.00-15.00.
 • Päevast und vajavaid lapsi segada ei tohi.
 • Reeglina ei äratata lapsi uneajal. Vajadusest lõuna ajal laps lasteaiast ära viia, teavitab lapsevanem hommikul rühma õpetajat.
 • Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

12. Haigestumine

 • Rühmaõpetaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
 • Õpetajal on õigus keelduda võtmast vastu väliste haigustunnustega (konjuktiviit, lööve, tugev köha ja nohu, palavik) last kuna lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist (sotsiaalministri 24.09.2010.a määrus № 61 “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”). Kui lapsevanem ei ole õpetaja hinnanguga nõus, pöördub ta lapse terviseseisundi hindamiseks perearsti poole.
 • Kui lapsevanem eirab õpetaja poolt märgatud ja lapsevanemale edastatud teavet tema lapse lapse terviseseisundi kohta, on õpetajal õigus pöörduda rühma hoolekogu esindaja või direktori poole.
 • Lapsele ei ole lubatud lasteaeda panna kaasa ravimeid. Erandkorras võib lapsevanema kirjaliku avalduse alusel manustada lapsele ravimeid direktori poolt määratud isik.
 • Lapse haigestumise või vigastuse korral võetakse lapsevanemaga koheselt ühendust. Lapsevanema nõusolekul kutsutakse vajadusel erakorraline abi.
 • Vanemate või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
 • Nakkushaiguste juhtumist või puhangust avaldab lasteasutuse direktor vanematele teadetetahvlil teate lasteasutuses levivast nakkushaigusest, nimetamata haigestunud või nakkuskahtlusega laste nimesid. Lapsevanem peab teavitama lasteaeda lapse nakkushaiguse kohta (seedehäire, rotaviirus, tuulerõuged, sarlakid, leetrid, punetised jne).

13. Turvalisuse tagamine lasteaias

 • Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 • Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse lasteaias regulaarselt läbi riskianalüüs.
 • Lasteaia rühma töökorraldus lähtub koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud täiskasvanute ja laste suhtarvudest.
 • Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
 • Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata on tõkestatud. Rühma töötajad vastutavad laste väljapääsu tõkestamise eest rühmaruumidest ja territooriumilt.
 • Võõrastel isikutel on keelatud viibida lasteaia ruumides ja territooriumil ilma juhtkonna loata.
 • Laste lasteaias viibimise ajal on tagatud pidev laste järelevalve. Kiigel või ronilal on lapsed ainult töötaja juuresolekul. Lastele on selgitatud ning rühmatöötajad jälgivad ohutusreeglite täitmist ruumides ja õuealal mängides.
 • Õueala ja rühmaruumide korrasoleku ja ohutuse eest vastutavad rühma töötajad ning ohutuse tagamiseks tehtavate tööde eest majandusjuhataja. Ohtude ilmnemisel õuealal ja ruumides teavitatakse koheselt
 • Turvalisuse tagamiseks on väljaspool lasteaia tööaega lasteaia hoones elektrooniline valve.
 • Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad alati enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
 • Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, väljaarvatud lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele ja töötajatele, kellel on selleks vastav luba.
 • Lasteaia hoones või territooriumil on koerte, kasside ja muude loomade viibimine keelatud.
 • Turvalisuse tagamiseks ei sõideta lasteaia territooriumil jalgrattaga, tõukerattaga või rulluiskudel.
 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning lähtuvad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud täiskasvanute ja laste suhtarvudest.
 • Konfliksete, probleemsete olukordade tekkimise korral pöörduvad lapsevanemad rühmaõpetajate poole. Kui probleemi ei õnnestunud lahendada, pöördub lapsevanem lasteaia direktori või õppealajuhataja pooole. Vajadusel ning iga juhtumi eripära arvestades, võib lasteaia juhtkond pöörduda sotsiaalametniku, lastekaitse spetsialisti või politsei poole. Politsei ei lahenda eelkooliealiste lastevahelisi konflikte.
 • Täiskasvanud ei lahenda konflikte ega tee märkusi laste kuuldes.
 • Lasteasutusse ei lubata tööle asuda töötajal, kui tema terviseseisund võib kahjustada laste või teiste töötajate tervist. Direktoril on õigus haigusnähtudega töötaja koju saata.
 • Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul teavitatakse lapsevanemaid telefonitsi ja vajadusel lapsed ning töötajad.

 14Koostöö ja infovahetus

 • Pedagoogidel ja lapsevanematel on ühine eesmärk: arendada ja kasvatada igat last vastavalt tema individuaalsetele võimetele ja – vajadustele. Lasteaia personal ja lapsevanemad teevad koostööd lapse eduka kohanemise eesmärgil, loovad lapse arenguks ohutu keskkonna.
 • Lapse hea tuju tagamiseks ning tema igakülgseks arengukas kontakteerub lapsevanem igapäevaselt rühmaõpetajaga, vahetades vajalikku infot.
 • Arenguvestlused toimuvad lapse lasteaeda vastuvõtmisel kohanemise perioodil ning pärast iga-aastaselt (vähemalt 1 kord aastas). Lapsevanemad ja õpetajad arutavad lapse arengu toetamist.
 • Õpetaja vastutab lapse individuaalse arengu kaardi ning portfoolio koostamise eest. Need dokumendid antakse vanematele lapse lasteaiast lahkumisel.
 • Koolivalmiduskaart antakse vanematele lapse 1. klassi vastuvõtmisel. Kaardi väljastamine registreeritakse, kaardi annab lapsevanemale direktor allkirja vastu, lasteaia eksemplari hoitakse lasteaia arhiivis 5 aastat.
 • Elukoha, koduse või töötelefoni numbri muutusest tuleb koheselt teavitada rühma õpetajat.
 • Lasteasutuse töötajad kaitsevad last ja peret puudutavaid andmeid vastavalt andmete kaitse seadusele.
 • Rühma lapsevanemate seisukohad koondab ja edastab direktorile rühma hoolekogu esindaja.
 • Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teavitatakse rühma riideruumi seinal oleva stendi või lasteaia kodulehel. Stendil on tutvumiseks välja pandud rühma tegevuskava, menüü, päevakava jm. Üldine info on lasteaia kodulehel.
 • Antud korra allkirajstades lubab lapsevanem lasteaia personalile kasutada lasteaia avatud allikates (internet, infostend, album jt.) oma lapse fotosid. Lapsevanemal on õigus keelata oma lapse fotosid kasutada, selleks tuleb kirjutada vastavasisulise avalduse direktori nimele.
 • Lasteaia ruumides ning territooriumil on siutsetamine rangelt keelatud.

15. Kodukorra kinnitamine ja muutmine

 • Kodukorda kinnitab lasteaia hoolekogu.
 • Kodukorra muutmise ettepanekuid võib teha lasteaia direktor, hoolekogu või pedagoogilise nõukogu liikmed. Kõik muudatused kinnitatakse hoolekogus.