Põhimõtted

Narva Lasteaias Käoke toimub planeerimine projektide kaupa lapsest lähtuva töömeetodina.
Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on:
1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
2) lapse tervise kaitse ja tugevdamine, tervete eluviiside ja harjumuste kujundamine.
3) lapse loovuse ja iseseisvuse toetamine;
4) mängu kaudu õppimine;
5) digipädevuse alusoskuste kujundamine;
6) lapse ümbritsevasse maailma sh. loodusesse hooliva suhtumise kujundamine;
7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
8) kodu ja lasteasutuse meeskonnatöö;
9) eesti kultuurtraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.
  • Lapse arengu toetamine lasteasutuses on meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab lasteaia direktor.
  • Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, teadmistes, hoiakutes, oskustes jms ning nendevahelistes seostes. Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms kaudu.
  • Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms. Pedagoogid on laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad.
  • Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisesse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.
Õppe- ja kasvatustegevuses loodud  tingimused teevad võimalikuks, et laps:
1) kavandab oma tegevust, teeb valikuid;
2) seostab  uusi teadmisi varasemate kogemustega;
3) kasutab omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes;
4) arutleb omandatud teadmiste ja oskuste üle;
5) hindab oma tegevuse tulemuslikkust;
6) tunneb rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tuleb toime ebaõnnestumistega.