Arengukava

Narva Lasteaia Käoke arengukava 2015-2020

(Kaoke ak 2015-2020 viimane)

Narva Lasteaia Käoke arengukava aastateks 2015-2020 on dokument, mis määrab lasteaia töö põhisuundi ja tegevuskava lähimaks kuueks aastaks ning samuti arengukava uuendamise korda. Narva Lasteaia Käoke arengukava juhindub Koolieelse lasteasutuse seadusest, Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, Narva linna arengukavast 2008–2021, Narva Lasteaia Käoke põhimäärusest ja Narva Lasteaia Käoke õppekavast.

Arengukava töötas välja lasteaias moodustatud töörühm, kuhu kuulusid lasteaia personali ja hoolekogu esindajad. Arengukava koostamisel arvesse on võetud lasteaia sisehindamise andmed. Meetoditena kasutati küsimustikke, suulisi vestlusi, arenguvestlusi töötajate ja lastevanematega. Viidi läbi ka SWOT-analüüsi, mille tulemusena selgusid lasteaia edukaks tööks vajalikud eeldused ja võimalused, aga samuti nõrgad küljed ja ohud.

Arengukava oli kehtestatud Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja 29.06.2015.a. käskkirjaga nr. 1.1-8/3937- (kk arengukava kehtestamine)

Lasteaia missioon: Füüsiliselt, emotsionaalselt ja vaimselt koolis õppimiseks valmi, õnneliku lapse mitmekülgne  ja  järjepidev  areng.

Meie lasteaed:

  1. süvendab lapse enesekindlust ja arvestab tema individuaalsust;
  2. soodustab lapse kui isiksuse kujunemist üldinimlike väärtuste alusel, kes on võimelised aktiivseks eluks, tööks ja loominguks;
  3. pakub tuge lapse perekonnale õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel;
  4. soodustab laste ja nende vanemate, lasteaiatöötajate integreerimist Eesti ühiskonda;
  5. soodustab laste tervise kaitsmist ja tugevdamist, täiustades nende füüsilist arengut.

 Lasteaia visioon: Narva Lasteaed Käoke on parim toetaja peredele, tuntud ja tunnustatud, lapsesõbraliku keskkonna ning hea mainega lasteaed, kus töötavad kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajad, mis tagab õnnelike ja enesekindlate laste kasvatamist.

 Meie väärtustame: koostööd, tervist ja ohutust, loodust ja kõiki elusoolendeid, uudishimulisust, enesekindlust, loovust.