Eestikeelsele haridusele üleminek

12 Feb

Eestikeelsele õppele ülemineku eesmärk on pakkuda kõigile Eesti lastele, olenemata emakeelest, võimalust omandada kvaliteetne eestikeelne haridus. Kõigi Eesti koolide ja lasteaedade üleviimine eesti keelele on laste ja noorte endi huvides, kuna eestikeelne õppetöö aitab lastel ja noortel lõimuda Eesti kultuuri- ja väärtusruumi, nii et nad ei kaota oma identiteeti, kuid laiendavad oma valikuvõimalusi. Ühtne eestikeelne haridusruum annab kõigile lastele ja noortele paremad võimalused edasi õppimiseks ning meelepärase töö ja tegevuse leidmisel tulevikus. Eestikeelne haridus toetab Eesti riigiidentiteedi kujunemist, suurendab ühiskonna sidusust ning vähendab nii hariduslikku kui ka sotsiaalmajanduslikku segregatsiooni.

1.09.2024 algab senistes n-ö venekeelsetes koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides järkjärguline üleminek eestikeelsele õppele, mis peaks eeldatavasti lõpule jõudma 2030. aastal. Esimestena lähevad eestikeelsele õppele üle koolieelsed lasteasutused tervikuna ja üldhariduskoolide 1. ja 4. klassid.

Meie lasteaed on üleminekuks aktiivses ettevalmistusfaasis: meie õpetajad õpivad keelekursustel, eesti keele õpetajate töörühm tegeleb metoodiliste materjalide ja tulevaste tegevuskavade väljatöötamisega, lasteaed soetab uusi vahendeid, raamatuid ja mänge eesti keele õppe tõhustamiseks ja mitmekesistamiseks. Seega, alates 01.09.2024.a  pakume lastele kvaliteetset kaasaaegset eestikeelset haridust!

Täpsema kavaga saab tutvuda:  https://kaoke.ee/eestikeelsele-haridusele-uleminek/

Rohkem infot:https://www.hm.ee/uleminek